شرکت ریل سیر کوثر پذیرفته شده در بازار فرابورس

شرکت ریل سیر کوثر به عنوان اولین شرکت ریلی مسـافری ادیبهشت ۱۳۹۵ در بازار دوم فرابورس پذیرفته شد و در دی ماه سال ۱۳۹۵ بخشـی از سهــام آن عـرضه عمومـی و به شــرکت سهامـی عام تبدیل گردید