شرکت ریل سیر کوثر

بازدید مدیرعامل شرکت ریل سیر کوثر از قطارهای مسافری

بازدید مدیرعامل شرکت ریل سیر کوثر از قطارهای مسافری سید حسین هاشمی مدیرعامل شرکت ریل سیر کوثر از قطارهای غرال مسیر تهران مشهد بازدید کرد این بازدید که در فضای صمیمانه و بیش از 2 ساعت به طول انجامید مسافران نظرات خود را به طور مستقیم با مدیر عامل مطرح کردند

ادامه مطلب